GlaxoSmithKline

Solar PV Capacity: 1.1 MWp
Battery Energy Storage Solution: -